Het belang van vitamine B12

vit.B12 3D

Vitamine B12 in 3d

De meest actieve vormen van B12 zijn methyl- en adenosylcobalamine. Je kan deze het beste tesamen met foliumzuur innemen.

Vitamine B12 is, samen met foliumzuur, nodig voor de aanmaak van bloedcellen en voor een goede werking van het zenuwstelsel. Via voeding wordt aan de behoefte aan vitamine B12 en foliumzuur voldaan. Vitamine B12 is uitsluitend aanwezig in dierlijke producten zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren. Foliumzuur is aanwezig in (groene) groenten, fruit en graanproducten. Een gevarieerd voedingspatroon is dus erg belangrijk om aan de behoefte aan vitamine B12 en foliumzuur te voldoen.

Mensen met een eenzijdig voedingspatroon (ouderen, alcoholisten, etc) kunnen een tekort aan foliumzuur of vitamine B12 krijgen. Bij mensen die geen dierlijke producten gebruiken, zoals veganisten, is er een kans dat een tekort aan vitamine B12 ontstaat. Dit kan ook voorkomen bij patiënten die een operatieve verwijdering van een deel van de maag hebben ondergaan omdat de opname van vitamine B12 uit het voedsel afhankelijk is de werking van de maag.

Een tekort aan vitamine B12 of foliumzuur wordt pas na verloop van lange tijd duidelijk omdat het lichaam eerst de aangelegde voorraad verbruikt. Voor vitamine B12 heeft de mens een gemiddelde voorraad van enkele jaren, voor foliumzuur is dat enkele maanden. Een tekort kan uiteindelijk leiden tot een vorm van bloedarmoede met klachten zoals moeheid en lusteloosheid en/of tot een zenuwaandoening met klachten als tintelingen in de vingers, geheugenverlies, coördinatiestoornissen en spierzwakte in de benen.

Een eerste aanwijzing voor een vitamine B12 of foliumzuurtekort is het voorkomen in het bloed van grotere rode bloedcellen dan normaal. Op basis van deze bevinding kan vitamine B12 en foliumzuur in het bloed bepaald worden. Andere testen die gebruikt kunnen worden om een tekort aan te tonen zijn homocysteïne en methylmalonzuur. Deze beide stoffen kunnen op gespecialiseerde laboratoria gemeten worden en worden gebruikt als aanvulling op de vitamine B12 en/of foliumzuurtest.

Bron: http://www.uwbloedserieus.nl/faqvitb12.php

Symptomatologie van B12 tekort

B12 PacholokHet klassieke ziektebeeld
Ik zal eerst het ziektebeeld van M.Addison-Biermer zo beknopt maar volledig mogelijk beschrijven zoals ons dat vroeger op de medische faculteit geleerd werd. In Engeland en in de internationale pers wordt de ziekte meestal ‘Pernicious Anemia’ genoemd. Hier heb ik zwaarwegende bezwaren tegen omdat hiermee de indruk gewekt wordt dat het alleen en vooral om bloedarmoede gaat. De pernicieuze anemie is weliswaar de ene belangrijke poot van het klassieke ziektebeeld maar dan is er te weinig aandacht voor de andere belangrijke poot: de gecombineerde strengziekte. Daarom houd ik zelf liever de benaming: ‘ziekte van Addison-Biermer’ aan omdat die vlag alle facetten van het enorm rijk geschakeerde ziektebeeld van vitamine B12 tekort kan dekken.

Pernicieuze anemie
Bij een vitamine B12 tekort treedt er vaak een verstoring op van de aanmaak van het hemoglobine (rode bloedkleurstof, verantwoordelijk voor het transport van zuurstof en koolzuur). Hierdoor ontstaat er bloedarmoede (anemie). De patiënt gaat dan bleek zien en wordt alsmaar meer moe. Opvallend hierbij is dat deze bloedarmoede er niet continu is, hij treedt periodiek op, met name op meer belastende momenten (zoals een zwangerschap). Omdat vaak de diagnose B12 tekort gemist wordt worden veel patiënten behandeld met de aanvulling van ijzer. Dit heeft dan ook vaak weinig of geen resultaat waardoor het probleem nogal eens terugkeert of blijft bestaan.

Als het probleem te lang niet wordt onderkend dan kan de patiënt geleidelijk meer en meer systemische klachten gaan vertonen, zoals:

* algemene malaise
* haaruitval (scalp en/of wenkbrauwen)
* cognitieve hersenfunctiestoornissen (concentratiezwakte, geheugenzwakte en woordvindingsproblemen)
* slechtere prestaties (school of werk)
* steeds terugkerende zweertjes in de mond (aphten)
* bloedend en/of terugtrekkend tandvlees (parodontitis)
* dunne, slappe, breekbare nagels
* slechte eetlust
* gewichtsverlies (cachexie)
* depressiviteit

Vroeger, toen men de ziekte nog niet zo goed kende, kon het ziektebeeld, als het alsmaar niet werd onderkend, tot volledige uitputting en verval leiden en kon het zelfs leiden tot de dood. Daar komt het woord pernicieus vandaan: verderfelijk, tot de ondergang leidend.

Gecombineerde strengziekte

Vitamine B12 tekort veroorzaakt een geleidelijk maar progressieve beschadiging van de myelinescheden: dit zijn de omhullingen van alle zenuwen. Dit treedt het eerst op in de voor- en achterstrengen van het ruggenmerg, vandaar de naam gecombineerde strengziekte. Als de zenuwschedes beschadigd zijn kunnen de zenuwen niet meer vuren en leidt dit tot verstoring van de sensibiliteit (gevoelsstoornissen, prikkelingen en doofheid) en de spierkracht. Er treedt dus een geleidelijk toenemend krachtsverlies op. Dit begint op een subtiele manier, je bent b.v. niet meer in staat om een jampot open te draaien. Als de ziekte niet tijdig wordt opgemerkt worden de verlammingen geleidelijk ernstiger: de patiënt kan vaker gaan vallen, er ontstaat een zwalkend looppatroon (dronkenmansgang). De patiënt belandt uiteindelijk in een rolstoel.

Door de toenemende verstoringen van veel zenuwen en de slijmvliezen kunnen er allerlei klachten ontstaan:

* verminderd gehoor
* verminderde geur
* verminderde smaak
* problemen bij het zien (accomodatiezwakte)
* neurogene blaasklachten (incontinentie of juist retentie)
* voorbijgaande ontsteking van de centrale oogzenuw (voorbijgaande blindheid)

Psychiatrische klachten
Ook vroeger werd ons geleerd dat vitamine B12 tekort wel degelijk ook tot psychiatrisch problemen kan leiden: gedragsstoornissen (geremde en geagiteerde toestandsbeelden) en stemmingsstoornissen (depressies), persoonsvervlakking, overmatige angst, tot zelfs psychotische toestanden. Dit betekent dat elke psychiatrische patiënt dus ook gescreend dient te worden op het eventuele bestaan van vitamine B12 tekort. Omdat B12 tekort een vergeten ziekte is heb ik ernstige twijfels over of dit voldoende gebeurt.

Gynaecologische klachten
Zoals elke psychiatrische patiënt gescreend dient te worden zo geldt dat ook voor een groot aantal patiënten die een gynaecoloog bezoeken. De rij klachten die (mede) door vit.B12 tekort veroorzaakt kan worden is niet gering:

* menstruatieklachten
* onregelmatige cyclus
* verlaagde vruchtbaarheid – onvruchtbaarheid
* (herhaalde) miskramen
* dermoidcyste (goedaardige tumor met elementen van een verloren tweelinghelft)
* teratoom (kwaadaardige tumor met elementen van een verloren tweelinghelft)

Bovenstaande is het totaaloverzicht van het klassieke ziektebeeld van M. Addison-Biermer zoals dat in feite al minstens dertig jaar bekend is. Vervolgens wil ik een overzicht geven van alle klachten en ziektebeelden die het ziektebeeld nog veel uitgebreider maken. De kennis hierover heb ik de afgelopen vijf jaar zelf opgebouwd enerzijds door meer dan 4000 patiënten gediagnosticeerd en behandeld te hebben en anderzijds door uitgebreidere studie te doen naar alles wat met vitamine B12 tekort te maken heeft.

Aangevuld ziektebeeld van vitamine B12 tekort
Vitamine B12 speelt een centrale rol in het menselijk lichaam waarvan de hoofdterreinen zich laten rubriceren onder de volgende functies van B12.

B12 is nodig voor:

* Een normale celdeling en DNA replicatie, een tekort komt het eerst tot uiting in de weefsels waarvan de cellen zich het snelst vermenigvuldigen zoals de slijmvliezen en het beenmerg. Dit leidt naast de reeds eerder vermelde symptomen o.a. ook tot een te gladde of zwerende tong, maag en darmslijmvliesontstekingen en tot een verminderde aanmaak van rode (anemie) en witte bloedcellen. Door dit laatste wordt de afweer tegen infectieziekten minder (verlaagde weerstand) en wordt de kans op het krijgen van kanker groter.
Een normale stofwisseling in de darm, een tekort kan tot uiting komen in de symptomen: misselijkheid, diarree, verlaagde eetlust, gewichtsverlies, moeheid, slechter slapen.
* Het normaal functioneren van zowel het perifere zenuwstelsel als het centrale zenuwstelsel, ik kom er in de dagelijkse praktijk steeds meer achter dat B12 tekort niet alleen de grote zenuwen naar armen en benen (en de overige uiteinden van het lichaam) aantast maar dat het wel degelijk ook de hersenen zelf ernstig kan beschadigen. Zo kan dit ook leiden tot: groei en ontwikkelingsproblemen bij zowel de nog ongeboren kinderen als pasgeborenen en kinderen die volop in de groei zijn.

isbn-9789020204773

isbn-9789020204773

  • groeistoornis
  • ontwikkelingsachterstand
  • opvoedings- en leermoeilijkheden
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • ADHD – ADD
  • Autisme en aan autisme verwante aandoeningen
  • Incarnatieproblematiek (niet goed geaard zijn)
  • Dementie

Allerlei andere klachten die nu nog niet voldoende in verband gebracht worden
Hieronder geef ik nog een overzicht van allerlei klachten en ziektebeelden die nu nog onvoldoende in verband gebracht worden met vitamine B12 tekort en die ik vaak genoeg heb gezien. Het zijn allemaal symptomen en ziektebeelden die ik vaker heb zien verdwijnen als ik vitamine B12 op de verbeterde manier had aangevuld. Daar zijn veel klachten bij die veel mensen hebben en die nu nog onbegrepen klachten genoemd worden.

* Chronische vermoeidheid
* Steeds terugkerende infectieziekten (door virussen, bacteriën, schimmels en parasieten in alle orgaansystemen tot beenmergontsteking toe)
*Optreden en toenemen van allergische klachten
* Optreden van auto-immuunziekten (Hypothryreoïdie, Exocriene Pancreas Insufficiëntie, M.Crohn, Colitis ulcerosa, MS, Reuma, en vele andere)
* Verhoogde kans op kanker
* Hogere kans op meerlingen
* Optreden van het fenomeen van de verloren tweelinghelft
* Verstoringen in het sluiten van de neuraalbuis (open ruggetje)
* Aangeboren hartafwijkingen
* Het optreden van hart- en vaatziekten (aderverkalking, beroertes, trombo-embolische processen)
* Verstoringen in de normale wondgenezing
* Allerlei geriatrische problemen (62% van alle geriatrische pt’en heeft B12 tekort)

Op het Congres B12 Integraal – Cobalamin4All in mei 2010 waren alle sprekers het erover eens: er is eigenlijk geen enkele klacht die niet door vitamine B12 tekort (mede) veroorzaakt kan worden.

Dit betekent dat in feite alle patiënten met chronische klachten op een deugdelijke manier gescreend zouden moeten worden.

En als je dan in ogenschouw neemt dat 50% van alle volwassenen al chronische klachten hebben en zelfs al 25% van alle kinderen chronische klachten hebben dan kun je heel makkelijk inzien dat nu nog veel te veel mensen met een vitamine B12 tekort rondlopen. Er is dus nog gigantisch veel werk te verrichten. Maar als je al die patiënten op de juiste manier vitamine B12 (en Foliumzuur) gaat suppleren dan heb je heel dankbaar werk verricht. De patiënt wordt verlost van heel veel klachten die anders blijven voortbestaan en blijven vragen om oneindig veel extra diagnostiek, extra veel medicatie en extra veel operatieve ingrepen. Om het dan nog maar niet te hebben over hoeveel extra zorg en verpleging dit gaat. Het zal kunnen leiden tot een gigantische besparing in de totale kosten voor de gezondheidszorg.

Als laatste op deze pagina geef ik een overzicht van diagnosen waaronder een vitamine B12 tekort schuil kan gaan:
MS, ALS, CIPP, Polyneuropathie, M.Alzheimer, Dementie, Autisme, Depressie, Psychose, Schizofrenie, ADHD, PDD-NOS, Syndroom van Asperger, Chronische vermoeidheid, Falende afweer, alle Auto-immuunziekten, Reuma, Colitis ulcerosa, M.Crohn, Hypothyreoidie, Exocriene Pancreas Insufficiëntie, Homocysteïnaemie, Angina pectoris/ Coronairziekte, Psycho-motore retardatie, elke vorm van Kanker, Ernstig atopisch syndroom (allergieën), Burn-out (die niet herstelt), Whiplash Injury (niet herstellend), Bekkenisntabiliteit, Post Viraal Syndroom (b.v. na Pfeiffer), slecht genezende M. Lyme (Borrelia) of Q-koorts (Coxiella), Candida syndroom, Lekkende darm syndroom, Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Subfertiliteit/Infertiliteit, Recidiverende miskramen.

Bron: http://www.menssana.nu

%d bloggers liken dit: