Algemene-Voorwaarden

Voor een prettig verloop van behandelingen en consulten zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld. Lees deze voorafgaand een behandeling of consult aandachtig door.

Mochten er vragen zijn, ik beantwoord ze graag.

Aanmelding

• Klachten van lichamelijke en/of psychische aard, geven vaak aanleiding tot het aanvragen van een consult of een behandeling. Consults en behandelingen worden individueel 
samengesteld en kunnen derhalve variëren in samenstelling en/of uitwerking.

* U kunt zonder verwijziging van een arts of specialist bij Praktijk Suzi Qi terecht. Indien nodig wordt u naar andere hulpverleners doorverwezen.

* Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen, dan dient u dit door te geven. Zo ook als u in bezit bent van een pacemaker.

* Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden.

* U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

Afspraken

* Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om.

* Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

* Aan cliënt/ouder(s)/verzorger(s) wordt mondeling toestemming gevraagd indien er informatie wordt ingewonnen/uitgewisseld bij school, huisarts, behandelend specialist of andere hulpverlener.

* Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Lukt dit niet, dan wordt het consult of behandeling toch in rekening gebracht. Een annulering binnen 24 uur heeft namelijk financiële consequenties omdat de agenda dan vaak niet meer in te vullen is.

* In geval van overmacht houdt Praktijk Suzi Qi zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

Betalingsvoorwaarden

* Betaling dient gelijk na de behandeling, contant te gebeuren, er is geen pin mogelijkheid. Bij voorkeur gepast betalen. Alleen bedrijven hebben de mogelijkheid om via factuur te betalen.

* Indien er na behandeling niet voldaan wordt aan de betaling, zal er een betalingsherinnering worden nagestuurd. Bovenop het factuurbedrag zal dan  € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

* Voldoet de cliënt, ondanks gestuurde betalingsherinneringen, niet aan zijn/haar betalingsverplichting, dan is de therapeut genoodzaakt verdere stappen te ondernemen zoals het inschakelen van een incassobureau.

* Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

* Praktijk Suzi Qi cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

* Eenmaal aangeschafte Energie Pakketten kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Uitsluiting van deelname en behandeling

* Praktijk Suzi Qi behoudt zich het recht voor, een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Klachtenregeling

* Indien je een klacht hebt, dan hoor ik dat graag. We zullen in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken en samen tot een oplossing proberen te komen.

Aansprakelijkheid

* Praktijk Suzi Qi is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard. Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt.

* Praktijk Suzi Qi draagt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke bezittingen.

* Praktijk Suzi Qi behoudt zich het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien er door de cliënt of door verwante personen (huisgenoten, familieleden, vrienden of anderszins) beschadiging plaatsvindt aan eigendommen die toebehoren aan Praktijk Suzi Qi.

* De aansprakelijkheid van Praktijk Suzi Qi, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Copyright* Praktijk Suzi Qi behoudt alle auteursrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder eigen teksten, foto’s en logo’s) en verstrekt (les)materiaal. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website en het verstrekte (les)materiaal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Suzi Qi, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.